Αστικό Δίκαιο


Ο κλάδος του Αστικού δικαίου ρυθμίζει τις έννομες σχέσεις που δημιουργούνται στα πλαίσια ιδιωτικών συναλλακτικών σχέσεων, φυσικών και νομικών προσώπων.

Οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα αποτελούν το θεμελιώδες νομοθέτημα  του Αστικού Δικαίου και περιλαμβάνουν τις ρυθμίσεις των Γενικών Αρχών του Αστικού Δικαίου, του Γενικού και Ειδικού Ενοχικού Δικαίου καθώς και του Εμπραγμάτου Δικαίου, του Οικογενειακού και του Κληρονομικού Δικαίου.

Αναπτύσσοντας συνεχώς επιστημονικά εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία στην συμβουλευτική νομική υποστήριξη, τη μαχόμενη δικηγορία και την δικαστηριακή πρακτική, αναλαμβάνω τον πλήρη και αποτελεσματικό χειρισμό πολύπλοκων υποθέσεων αστικής φύσεως, όπως ενδεικτικώς υποθέσεων τροχαίων ατυχημάτων, περιουσιακών διεκδικήσεων κινητών και ακίνητων, υποθέσεων διεκδίκησης απαιτήσεων έναντι ιδιωτών ή/και έναντι του Ελληνικού Δημοσίου, υποθέσεων αναγκαστικής εκτέλεσης - είσπραξης απαιτήσεων, με όλα τα μέσα του Δικαίου Αναγκαστικής Εκτέλεσης, υποθέσεων αντιδικίας αναφορικά με την εκτέλεση και τη λειτουργία  συμβάσεων, οικογενειακών διαφορών, όπως η έκδοση διαζυγίου, είτε συναινετικού, είτε κατ’ αντιδικία, η ρύθμιση της επιμέλειας τέκνου, η επιδίκαση διατροφής συζύγων και τέκνων, η υιοθεσία, η δικαστική συμπαράσταση, υποθέσεων διευθέτησης, διεκδίκησης και δικαστικής εκπροσώπησης κληρονομικού δικαίου, υποθέσεων που προκύπτουν από τραπεζικές συναλλαγές, όπως καταθέσεις, εμβάσματα, δάνεια, εγγυητικές επιστολές, πιστωτικές κάρτες, πλειστηριασμό, κατασχέσεις καθώς επίσης και υποθέσεων υπαγωγής στο Ν. 3869/2010 (Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά).

Εμπράγματο Δίκαιο

Εμπράγματο Δίκαιο

περισσότερα
Ενοχικό Δίκαιο

Ενοχικό Δίκαιο

περισσότερα
Κληρονομικό Δίκαιο

Κληρονομικό Δίκαιο

περισσότερα
Οικογενειακό Δίκαιο

Οικογενειακό Δίκαιο

περισσότερα