Τομείς Δραστηριότητας

Εμπορικό Δίκαιο - Δίκαιο Επιχειρήσεων και Εταιρειών

Το Εταιρικό Δίκαιο, το Εμπορικό Δίκαιο και το Δίκαιο των Επιχειρήσεων αποτελούν διαρκώς αναπτυσσόμενους τομείς του Ιδιωτικού Δικαίου που ρυθμίζουν τη δομή, την οργάνωση και τη λειτουργία κάθε επιχειρηματικής μονάδας, είτε πρόκειται για μία απλή ατομική επιχείρηση είτε πρόκειται για τον πιο σύνθετο εταιρικό τύπο. Η ακαδημαϊκή εξειδίκευση και η διαρκής δικαστηριακή ενασχόλησή μου καλύπτουν σήμερα ένα εξαιρετικά ευρύ φάσμα υποθέσεων Εμπορικού, Επιχειρηματικού και Εταιρικού Δικαίου, όπως ενδεικτικά:

• Σύσταση Εταιρειών πάσης φύσεως και εταιρικού τύπου (one stop shop, Ομόρρυθμες Εταιρείες, Ετερόρρυθμες Εταιρείες, Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες (Ι.Κ.Ε.), Ανώνυμες Εταιρείες (Α.Ε.), Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.), αφανείς εταιρείες κ.λ.π.).

• Σύσταση off shore Εταιρειών.

• Πτώχευση Εταιρειών, διαδικασία εξυγίανσης, ποινική διαδικασία σχετικά με την πτώχευση και την χρεοκοπία εμπόρων.

• Διεκδίκηση εμπορικών απαιτήσεων.

• Συναλλαγματικές, Τραπεζικές Επιταγές, Γραμμάτια εις διαταγήν.

• Σύσταση ομολογιακών δανείων.

• Διαπραγματεύσεις επιχειρηματικών τύπων με τράπεζες και πιστωτικά ιδρύματα.

• Εμπορικές συμβάσεις, συμβάσεις συνεργασίας, συμβάσεις έργου, μετοχικές συμβάσεις κ.ο.κ.

• Λύση και Εκκαθάριση Εταιρειών.

• Διανομή Εταιρικής Περιουσίας.