Τομείς Δραστηριότητας

Διοικητικό Δίκαιο

Ο κλάδος του Διοικητικού Δικαίου περιλαμβάνει μια σειρά από κανόνες δικαίου που ρυθμίζουν τις έννομες σχέσεις φυσικών και νομικών προσώπων με το Ελληνικό Δημόσιο και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου. Με επιστημονική ειδίκευση και πολυετή εμπειρία στον τομέα του Διοικητικού Δικαίου, παρέχονται νομικές υπηρεσίες σε σειρά επί μέρους υποθέσεων και διαδικασιών, όπως:

  • Αιτήσεις Ακυρώσεως σε ακυρωτικές διαφορές και Προσφυγές σε διοικητικές διαφορές ουσίας.
  • Κοινωνικοασφαλιστικό Δίκαιο - Συμβουλευτική υποστήριξη, σύνταξη δικογράφων, εκπροσώπηση ενώπιον Δικαστηρίων και λοιπών δημοσίων αρχών.
  • Ενστάσεις και Αιτήσεις Θεραπείας ενώπιον πάσης δημόσιας αρχής.
  • Ζητήματα υπηρεσιακής εξέλιξης Δημοσίων Υπαλλήλων.
  • Υπηρεσιακή εξέλιξη Στρατιωτικών - Σύνταξη και κατάθεση δικογράφων και εκπροσώπηση ενώπιον Δικαστηρίων και λοιπών δημοσίων αρχών.
  • Πειθαρχικός Έλεγχος Πολιτικών Δημοσίων Υπαλλήλων και Στρατιωτικών - Στελεχών Ενόπλων Δυνάμεων.
  • Φορολογικές διαφορές - Συμβουλευτική υποστήριξη και εκπροσώπηση ενώπιον Δικαστηρίων και λοιπών δημοσίων αρχών.
  • Αγωγές διεκδίκησης απαιτήσεων σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου και Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου – Υποθέσεις Αστικής Ευθύνης του Ελληνικού Δημοσίου (ΕισΝΑΚ 105-106).