Νομικές Διαδικασίες

Εξάλειψη υποθήκης ή προσημείωσης υποθήκης λόγω εξόφλησης δανείου

Σύμφωνα με το άρθρο 1330 του Αστικού Κώδικα, η διαδικασία αυτή προϋποθέτει την έκδοση σχετικής δικαστικής απόφασης, η οποία, λαμβάνοντας υπ’ όψιν την εξόφληση του δανείου, διατάσσει την διαγραφή του εμπράγματου βάρους.

Αναλυτικότερα, για την έκδοση δικαστικής απόφασης που διατάσσει την εξάλειψη της προσημείωσης υποθήκης ή της υποθήκης από την ακίνητη περιουσία σας, θα πρέπει να κατατεθεί, διά του πληρεξουσίου Δικηγόρου, κατάλληλη αίτηση ενώπιον του αρμοδίου Δικαστηρίου, με την οποία ζητείται να εκδοθεί δικαστική απόφαση, που διατάσσει τη διαγραφή της υποθήκης ή της προσημείωσης υποθήκης από το ακίνητό του, όπως αυτή αποτυπώνεται στα βιβλία υποθηκών του Υποθηκοφυλακείου ή στα κτηματολογικά φύλλα του Κτηματολογικού Γραφείου (εφ’ όσον η αντίστοιχη περιοχή έχει ενταχθεί στο Κτηματολόγιο).

Η όλη διαδικασία έκδοσης της απόφασης και διαγραφής του βάρους από το Υποθηκοφυλακείο ή το Κτηματολόγιο διαρκεί ελάχιστο χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τις 7 εργάσιμες ημέρες και ολοκληρώνεται με την κατάθεση της δικαστικής απόφασης στο Υποθηκοφυλακείο ή Κτηματολογικό Γραφείο, προκειμένου το εμπράγματο βάρος να διαγραφεί από το βιβλίο υποθηκών ή το οικείο κτηματολογικό φύλλο. αντίστοιχα. 

Αναλαμβάνω την διεκπεραίωση του συνόλου της διαδικασίας, από την σύνταξη και κατάθεση της αίτησης στο αρμόδιο Δικαστήριο, μέχρι την εκδίκαση της αίτησης, την έκδοση της δικαστικής απόφασης και την εξάλειψη του βάρους από τα βιβλία του αρμοδίου Υποθηκοφυλακείου ή Κτηματολογίου, αντίστοιχα και μάλιστα στο ελάχιστο δυνατό χρονικό διάστημα.

Απαιτούμενα Έγγραφα - Δικαιολογητικά:

1. Βεβαίωση εξόφλησης του δανείου από την αντίστοιχη Τράπεζα.

2. Απόσπασμα Κτηματολογικού Φύλλου από το αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο (εφ’ όσον η περιοχή, όπου βρίσκεται το ακίνητο, έχει ενταχθεί στο Κτηματολόγιο).

3. Αντίγραφο της δικαστικής απόφασης με την οποία είχε αρχικώς εγγραφεί η προσημείωση υποθήκης / υποθήκη.

Κόστος:

Απόλυτα προσαρμοσμένο στα έξοδα της διαδικασίας.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου

/