Επίκαιρα

ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΦΚΑ ΠΟΣΟΥ 59.753,09 ευρώ ΓΙΑ ΜΑΥΡΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Χειρισμός και Εκπροσώπηση: Παναγιώτης Θ. Κουμαριώτης

Νομικός Χειρισμός και Εκπροσώπηση: Παναγιώτης Θ. Κουμαριώτης

Αρ. Απόφασης 3228/2020 - 30ο Τμήμα Διοικ. Πρωτ. Αθηνών

- Περίληψη Υπόθεσης

Η υπόθεση αφορά δικαστική προσφυγή που ασκήθηκε για λογαριασμό ιδιοκτήτη επιχείρησης με αντικείμενο «καφέ σνακ μπαρ».

Κατά την διάρκεια επιτόπιου ελέγχου που διενεργήθηκε στην επιχείρηση από ελεγκτικά όργανα του ΕΦΚΑ, βεβαιώθηκε πρόστιμο συνολικού ύψους 59.753,09 ευρώ, για αδήλωτη δήθεν (μαύρη) εργασία έξι προσώπων – μελών γνωστού μουσικού συγκροτήματος, δηλαδή για παράλειψη καταχώρισης εργαζομένων στους προβλεπόμενους πίνακες προσωπικού.

Στην υπόθεση αυτή, ασκήθηκε δικαστική προσφυγή, ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, επί της οποίας εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 3228/2020 δικαστική απόφαση που ακύρωσε καθολικά το πρόστιμο των 59.753,09 ευρώ.

- Το Δικαστήριο έκρινε ότι:

Εκ πλάνης περί τα πράγματα τα ελεγκτικά όργανα του ΕΦΚΑ θεώρησαν ότι τα ανωτέρω πρόσωπα – μέλη μουσικού συγκροτήματος συνδέονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας με τον επιχειρηματία. Αποδείχθηκε, με άλλα λόγια, ότι την στιγμή που διενεργήθηκε ο εν λόγω έλεγχος, τα μέλη του μουσικού συγκροτήματος βρίσκονταν σε μία τυπική μουσική πρόβα και δεν τελούσαν ακόμη σε σχέση παροχής εξαρτημένης εργασίας για την μουσική εκδήλωση που είχε προγραμματισθεί για την επομένη στην επιχείρηση του προσφεύγοντα. Είναι σύνηθες δε, κατά τα δεδομένα της κοινής πείρας και της λογικής, η περιστασιακή και όχι μόνιμη απασχόληση μουσικών σε καταστήματα όπως το συγκεκριμένο. Κατά συνέπεια, όλως εσφαλμένως θεωρήθηκε από τα ελεκτικά όργανα ότι τα πρόσωπα αυτά ήταν υπάλληλοι – προσωπικό της επιχείρησης και ότι άρα έπρεπε να έχουν καταχωρηθεί στον ισχύοντα πίνακα προσωπικού. Και ναι μεν την στιγμή του ελέγχου τα πρόσωπα αυτά είχαν, σύμφωνα με τις προσκομισθείσες αποδείξεις, αναλάβει υποχρέωση να κάνουν μόνο δοκιμαστική πρόβα για την εκδήλωση της επόμενης ημέρας και όχι να παίζουν μουσικά όργανα και να τραγουδούν σε προγραμματισμένη εκδήλωση, με βάση σύμβαση εργασίας, σύμφωνα με όσα ανακριβώς βεβαιώθηκαν στο δελτίο ελέγχου. Εν όψει των παραπάνω, το Δικαστήριο έκρινε ότι εν προκειμένω δεν αποδείχθηκε η απασχόληση των μελών του μουσικού συγκροτήματος στο κατάστημα του προσφεύγοντος με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, κατά το χρόνο του ελέγχου και, επομένως, ο τελευταίος δεν ήταν υποχρεωμένος να εγγράψει τα πρόσωπα αυτά σε πίνακα προσωπικού.

Σύμφωνα με το σκεπτικό της εν λόγω υπ αρ. 3228/2020 δικαστικής απόφασης, το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών καταλήγει ως εξής:

Επομένως, και συνεκτιμώντας το γεγονός ότι είναι σύνηθες, κατά τα δεδομένα της κοινής πείρας, η περιστασιακή και όχι μόνιμη απασχόληση μουσικών σε καταστήματα όπως του προσφεύγοντος, όλως εσφαλμένα θεωρήθηκε από τα ελεγκτικά όργανα ότι τα πρόσωπα αυτά ήταν υπάλληλοι και ότι έπρεπε να καταχωρηθούν σε ισχύοντα πίνακα προσωπικού. Και να μεν τι στιγμή του ελέγχου τα πρόσωπα αυτά είχαν, σύμφωνα με το προαναφερθέν συμφωνητικό, αναλάβει υποχρέωση να κάνουν μόνο δοκιμαστική πρόβα για την εκδήλωση της επομένης ημέρας, και όχι να παίζουν μουσικά όργανα και να τραγουδούν, όπως βεβαιώθηκε στο ανωτέρω δελτίο ελέγχου, ωστόσο, η τυχόν παραβίαση των ως άνω συμφωνηθέντων δεν αφορά στην παρούσα δίκη, αλλά την προκύπτουσα από το ιδιωτικό συμφωνητικό ενοχική σχέση και, πάντως, δεν αποτελεί απόδειξη, άνευ ετέρου, ότι τα πρόσωπα αυτά παρείχαν εξαρτημένη εργασία και έπρεπε να μπουν στον πίνακα προσωπικού της επιχείρησης. Εν όψει αυτών, το Δικαστήριο κρίνει ότι εν προκειμένω δεν αποδείχθηκε η απασχόληση των προσώπων που αναφέρονται ανωτέρω στο κατάστημα του προσφεύγοντος με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, κατά το χρόνο του ελέγχου, και επομένως ο τελευταίος (ο προσφεύγων) δεν ήταν υποχρεωμένος να εγγράψει τα πρόσωπα αυτά σε πίνακα προσωπικού, κατ’ αποδοχή ως βάσιμου του σχετικού ισχυρισμού της προσφυγής. [...].

Εν κατακλείδι, το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών ακύρωσε καθολικά το επιβληθέν πρόστιμο ύψους 59.753,09 ευρώ, της Ειδικής Υπηρεσίας Ελέγχου Ασφάλισης (Ε.ΥΠ.Ε.Α.) Αττικής (ΕΦΚΑ).