Επίκαιρα

ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ – ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ - ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΛΗΞΗΣ, ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ - COVID 19 ΦΕΚ 75/30.3.2020

Με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 75/30.3.2020 με τίτλο «Μέτρα Αντιμετώπισης της πανδημίας του Κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις», η Κυβέρνηση  -μεταξύ άλλων - έλαβε μέτρα αναφορικά με την λήξη, εμφάνιση και πληρωμή των αξιογράφων (επιταγές, συναλλαγματικές κλπ).

Αναλυτικά:

1. Από τις 30 Μαρτίου 2020 και μέχρι την 31 Μαΐου 2020, για τις επιχειρήσεις των οποίων η δραστηριότητα:

α) έχει απαγορευθεί με κρατική απόφαση ή

β) έχουν χαρακτηριστεί πληττόμενες

αναστέλλονται οι προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και πληρωμής των οφειλόμενων από αυτές αξιογράφων, για 75 ημέρες, από την αναγραφόμενη ημερομηνία εκάστου αξιογράφου.

2. Τα ανωτέρω ισχύουν και για όσες επιχειρήσεις προστεθούν στις παραπάνω κατηγορίες, κατά τον μήνα Απρίλιο του έτους 2020,  

3. Τα ανωτέρω αξιόγραφα πρέπει να διαβιβασθούν ηλεκτρονικά από όποιον έλκει δικαίωμα ή έχει υποχρέωση (εκδότες, κομιστές, αποδέκτες κα), στα πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα με οποιαδήποτε μορφή (περιλαμβάνει υποκαταστήματα αλλοδαπών τραπεζών, Ταμείο Παρακαταθηκών, ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος, ιδρύματα πληρωμών και τα υποκαταστήματά τους), εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την έναρξη ισχύοςτης ανωτέρω Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (από την 30.3.2020), για τις επιχειρήσεις που έχουν ήδη υπαχθεί στις πληττόμενες ή εντός 3 εργάσιμων ημερών από την επομένη της συμπερίληψης των νέων ΚΑΔ στις πληττόμενες επιχειρήσεις. Η διαβίβαση και γνωστοποίηση των αξιογράφων γίνεται μέσω ειδικής σχετικής ηλεκτρονικής εφαρμογής των πιστωτικών ιδρυμάτων, μέσω του συστήματος πληρωμών της εταιρίας ΔΙΑΣ ΑΕ ή και της εταιρίας ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ.

4. Οι κομιστές αξιογράφων, οι οποίοι δεν έχουν υπαχθεί στις παραπάνω κατηγορίες (1α και 1β), μπορούν να ενταχθούν ατομικά στις κατηγορίες αυτές, από την 1.4.2020 και εφεξής, εάν το σύνολο της αξίας των (κατεχομένων από αυτούς) αξιογράφων, που αναστέλλονται (κατά τα παραπάνω), είναι μεγαλύτερο του 20% του μέσου μηνιαίου κύκλου συναλλαγών τους, του αμέσως προηγούμενου φορολογικού έτους.

Εξαιρούνται ΚΑΔ επιχειρήσεων που παρουσιάζουν σημαντική αύξηση του κύκλου των συναλλαγών τους, στη διάρκεια της κρίσης από την επιδημία του κορωνοιού.

5. Σε κάθε περίπτωση ο υπόχρεος και ο δικαιούχος του αξιογράφου δεν εμποδίζονται να συμφωνήσουν μεταξύ τους την απευθείας πληρωμή του αξιογράφου κατά την αρχικά αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης.