Επίκαιρα

ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID - 19 ΠΝΠ ΦΕΚ 68/20.3.2020

H ελληνική Κυβέρνηση έλαβε και εξακολουθεί να λαμβάνει, σχεδόν καθημερινά, μία σειρά εκτάκτων μέτρων στήριξης των εργαζομένων και των επιχειρήσεων, υπό μορφή Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου, για την αντιμετώπιση των δυσμενών κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων του κινδύνου διασποράς του Κορωνοϊου.    

Με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 68/20.3.2020 («Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης»), ενστάσσονται στον Ειδικό Μηχανισμό Στήριξης, τόσο α) οι εργαζόμενοι των επιχειρήσεων, των οποίων η λειτουργία απαγορεύεται με διαταγή της δημόσιας αρχής, όσο και β) οι εργαζόμενοι των επιχειρήσεων, που χαρακτηρίζονται πληττόμενες και οι οποίες αποφασίζουν ελεύθερα την αναστολή των συμβάσεων εργασίας, μέρους ή όλου του προσωπικού τους.

Περαιτέρω, η Πράξη αυτή προβλέπει την απαλλαγή των επιχειρήσεων, των οποίων η λειτουργία απαγορεύεται με διαταγή της αρχής, από την υποχρέωση καταβολής του 40% των επαγγελματικών μισθωμάτων, για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο 2020. Αντίστοιχη απαλλαγή, προβλέπεται και για τις μισθώσεις κυρίας κατοικίας των εργαζομένων, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν υπό αναστολή, με βάση τα παραπάνω.

Επομένως, μέχρι στιγμής, διαμορφώνονται, για τις επιχειρήσεις και τους εργαζομένους τους, οι ακόλουθες περιπτώσεις:

A. Επιχειρήσεις των οποίων η λειτουργία απαγορεύεται προσωρινά με διαταγή της Αρχής.

Στην περίπτωση αυτή προβλέπονται ρητά τα ακόλουθα:

1) Οι εργαζόμενοι μπορούν να ενταχθούν στον Ειδικό Μηχανισμό Στήριξης Εργαζομένων για να λάβουν την προβλεπόμενη αποζημίωση.

2) Η επιχείρηση απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του 40% του επαγγελματικού μισθώματος για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο 2020 και

3) Οι εργαζόμενοι, των οποίων οι συμβάσεις αναστέλλονται, λόγω της προσωρινής απαγόρευσης, ομοίως απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής του 40% του μισθώματος κατοικίας, για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο 2020.

B. Επιχειρήσεις των οποίων η λειτουργία (με βάση τον ΚΑΔ κύριας δραστηριότητας) χαρακτηρίστηκε πληττόμενη με απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών.

Αυτές οι επιχειρήσεις έχουν την δυνατότητα, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει η Πράξη:

α) είτε να αναστείλουν τις συμβάσεις εργασίας μέρους του προσωπικού τους,

β) είτε να αναστείλουν τις συμβάσεις εργασίας όλου του προσωπικού τους.

Οι εργαζόμενοι, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας αναστέλλονται,  δικαιούνται να ενταχθούν στον Ειδικό Μηχανισμό Στήριξης Εργαζομένων για να λάβουν την προβλεπόμενη αποζημίωση.

Απολύσεις Εργαζομένων : Σε κάθε περίπτωση, είτε πρόκειται για επιχείρηση της οποίας η λειτουργία απαγορεύθηκε με κρατική απόφαση, είτε πρόκειται για επιχείρηση πληττόμενη που ανέστειλε τις συμβάσεις εργασίας, μέρους ή όλου του προσωπικού της, η επιχείρηση αυτή δεν δικαιούται να προβεί σε καμία απόλυση εργαζομένου, για όσο χρόνο διαρκούν τα εν λόγω μέτρα. Αντιθέτως, έχει νομική υποχρέωση να μην καταγγείλει τις συμβάσεις εργασίας, για το σύνολο του προσωπικού της, ενώ μετά την λήξη του χρόνου της αναστολής, η επιχείρηση έχει νομική υποχρέωση να διατηρήσει τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας, για χρονικό διάστημα ίσο με εκείνο της αναστολής. Οποιαδήποτε απόλυση εργαζομένου, παρά τις παραπάνω απαγορεύσεις, είναι παράνομη και αυτοδικαίως άκυρη.