Αστικό Δίκαιο

Κληρονομικό Δίκαιο

Ο θάνατος του ανθρώπου γεννά ζητήματα και διαφορές στις οποίες μόνο το Κληρονομικό Δίκαιο μπορεί να δώσει λύση. Το Κληρονομικό Δίκαιο περιλαμβάνει το σύνολο των κανόνων που ρυθμίζουν τις περιουσιακές σχέσεις ενός ανθρώπου μετά το θάνατό του. Η εντατική δικαστηριακή μου τριβή και η εξειδικευμένη νομική μου γνώση στον οικείο κλάδο, μου επιτρέπουν να αναλαμβάνω και να φέρω εις πέρας ένα ευρύτατο φάσμα υποθέσεων και νομικών διαφορών Κληρονομικού Δικαίου, όπως ενδεικτικά:

• Εκ διαθήκης κληρονομική διαδοχή.

• Διαθήκες (ιδιόγραφες, δημόσιες, μυστικές) - Δημοσίευση Διαθήκης και κήρυξη αυτής κυρίας στο αρμόδιο Δικαστήριο.

• Εξ αδιαθέτου κληρονομική διαδοχή.

• Νόμιμη μοίρα.

• Μέμψη άστοργης δωρεάς.

• Αποδοχή και αποποίηση κληρονομίας.

• Κληρονομική αναξιότητα .

• Αποκλήρωση κληρονόμου.

• Σχολάζουσα κληρονομία.

• Αγωγές περί κλήρου – Δικαστική επίλυση κληρονομικών διαφορών.

• Δικαστική εκκαθάριση της κληρονομίας.

• Κληρονομικό καταπίστευμα.

• Κληρονομητήρια.

• Κληροδοσίες.

• Δωρεές αιτία θανάτου.

• Δικαστική διεκδίκηση κληρονομικών δικαιωμάτων.