Αστικό Δίκαιο

Ενοχικό Δίκαιο

Οι ενοχικές συμβάσεις ρυθμίζουν ένα μεγάλο φάσμα της οικονομικής δραστηριότητας των ανθρώπων, από την μίσθωση της κατοικίας τους ή της έδρας της επιχείρησής τους, έως την παροχή μιας οποιασδήποτε πάσης φύσεως υπηρεσίας. Στο πλαίσιο αυτό, παρέχονται πλήρεις νομικές υπηρεσίες, με σκοπό την διαμόρφωση και κατάρτιση συμβάσεων με όρους και προβλέψεις που διασφαλίζουν πλήρως τα συμφέροντα του εντολέα μου, ανάλογα με την φύση της εκάστοτε υπόθεσης. Σε περίπτωση δε, μη ομαλής εξέλιξης οιασδήποτε συμβατικής σχέσης, επιτυγχάνεται, δικαστικά ή/και εξώδικα, πλήρης και ταχεία διευθέτηση και εκκαθάριση των πάσης φύσεως μεταξύ των συμβαλλομένων εκκρεμοτήτων και διαφορών. Ενδεικτικά αναφέρονται:

• Σύνταξη ιδιωτικών συμβάσεων πάσης φύσεως.

• Μισθώσεις κατοικίας.

• Επαγγελματικές μισθώσεις.

• Εξωστικές αγωγές, διαταγές απόδοσης μισθίου και μισθωμάτων.

• Αγωγές ή διαταγές πληρωμής κοινοχρήστων ή/και οφειλών από λογαριασμούς υπηρεσιών κοινής ωφελείας (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ κ.λπ.).

• Αγωγές μείωσης ενοικίου.

• Ρυθμίσεις θεμάτων μεταξύ συνιδιοκτητών.

• Συμβάσεις πώλησης και παράδοσης αγαθών.

• Πώληση ακινήτων.

• Συμβάσεις ειδικού ενεχύρου, συμπεριλαμβανομένου του ενεχύρου επιχείρησης εν λειτουργία.

• Συμφωνίες παροχής υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της οικοδόμησης.

• Συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης.

• Συμβάσεις δανείου.

• Συμφωνίες δημοσίων θεαμάτων.

• Συμφωνίες διαφήμισης.

• Ασφαλιστικές συμβάσεις.

• Λοιπές πάσης φύσεως συμβατικές σχέσεις ιδιωτικού δικαίου.