Αστικό Δίκαιο

Εμπράγματο Δίκαιο

Το Εμπράγματο Δίκαιο ρυθμίζει τις έννομες σχέσεις που διαμορφώνονται ανάμεσα στα πρόσωπα και τα πράγματα (κινητά ή ακίνητα), καθώς και τα δικαιώματα πάνω σε αυτά (κυριότητα, νομή, δουλείες, υποθήκες, κτλ). Πλήρεις και αποτελεσματικές νομικές υπηρεσίες παρέχονται σε ευρύτατο φάσμα υποθέσεων Εμπραγμάτου Δικαίου, όπως ενδεικτικά:

• Εξώδικη και Δικαστική Προστασία Νομής (διατάραξη νομής, αποβολή από τη νομή).

• Εξώδικη και Δικαστική Προστασία Κυριότητας (διατάραξη κυριότητας, αποβολή από την κυριότητα, διεκδικητική αγωγή, αρνητική αγωγή).

• Αγοραπωλησίες Ακινήτων.

• Συγκυριότητα.

• Οροφοκτησία - Γειτονικό δίκαιο.

• Οριζόντιες και κάθετες ιδιοκτησίες.

• Χρησικτησίες.

• Πραγματικές δουλείες (δουλεία διόδου, δουλεία διοχέτευσης ή αποχέτευσης ή άντλησης νερού ή ποτισμού θρεμμάτων του δεσπόζοντος, ή βοσκής ή ξύλευσης, η δουλεία εκπομπής στο δουλεύον του νερού της στέγης του δεσπόζοντος, δουλεία εξώστη ή προστέγου πάνω στο δουλεύον ή στήριξης της οικοδομής πάνω στο γειτονικό κτίριο, δουλεία υπονόμου, δουλεία μη ανέγερσης, μη παρεμπόδισης του φωτός ή της θέας του δεσπόζοντος).

• Προσωπικές δουλείες (επικαρπία, οίκηση).

• Ενέχυρα.

• Υποθήκες - Προσημειώσεις Υποθήκης / Εξάλειψη Προσημείωσης Υποθήκης - Υποθήκης.

• Κατασχέσεις – Πλειστηριασμοί.

• Πολεοδομικές - χωροταξικές υποθέσεις.

• Περιβαλλοντολογικές υποθέσεις.

• Εθνικό Κτηματολόγιο.

• Απαλλοτριώσεις.

• Διανομές.

• Προσύμφωνα – Συμβόλαια.

• Έλεγχοι τίτλων ιδιοκτησίας ακινήτων.